An Insight into the Technology world.
Analysis and Insight from Savvycom Team.

The Business Intelligence Industry has always failed to understand and support its real customers. With few exceptions, BI product vendors and consultancies continue to be acquainted primarily with IT. This is a comfortable, compatible relationship, for BI and IT both tend to see the world from an engineering-oriented, techno-centric perspective.

But the Business Intelligence industry’s real customers are the folks who actually use BI tools to transform data into the meaningful information they need to make better decisions. Although some of these folks work in IT, most do not. Most are not software engineers. Most are not technologists.

Most are people who have a job to do that requires an awareness of what’s going on and how they might influence it, which is primarily gleaned from data. To do this, they need tools that enlighten.

Business Intelligence Industry - Get to know your real Customers
Business Intelligence Industry – Get to know your real Customers

In the past, when the Business Intelligence industry focused exclusively on building an infrastructure for decision support by developing technologies that acquire, improve, store, and dispense massive amounts of data at high speeds, it was perhaps legitimate to engage primarily with IT. Today, however, the BI industry can no longer sit comfortably in locked rooms filled with servers, discussing bits and bytes with their IT comrades.

Most organizations that have purchased BI solutions now know that they need more than BI infrastructure-they need to make sense of all that data they’re collecting, most of which today serves as a massive paper weight. Unfortunately, the BI vendors that helped build the infrastructure can’t use the same perspective, knowledge, and skills that made them successful in the past to produce data sensemaking (analytics) and communication tools.

They must now shift from an engineering-oriented, techno-centric mindset to one that is design-oriented and human-centric. They must venture into unfamiliar territory. If they don’t, they’ll be left behind. Unfortunately, most of the major BI players haven’t realized this yet. Before they can begin to make the shift, they must first wake up.

Business Intelligence industry, savvycom system, software developers
Business Intelligence is applied in Savvycom technology

I was prompted to write these words when I read a recent blog post by Boris Evelson of Forrester Research entitled “BI vs. Analytics.” Despite my impassioned disagreement with Evelson several months ago when he attempted to list the features of “advanced data visualization solutions” without first developing an understanding of data visualization, I found myself shouting “Amen” when I read the first two sentences of his recent blog entry:

In my definition—and believe it, I am fighting and defending it every day—analytics has always been, and will always be part of BI.

Indeed it has, at least by definition. Unfortunately, only in recent years have a few vendors managed to make analytics a part of Business Intelligence in terms of actual analytical functionality. As I continued to read Evelson’s blog, however, I soon stumbled over the following statement: “Today most of the top BI vendors do have… advanced analytics… functionality, so it’s really a commodity now.” Apparently Evelson and I still see things quite differently.

Analytics are now being claimed but not actually supported by most BI vendors. What most of them call analytics is so far from actual data sensemaking, it would be amusing if it weren’t so tragic. Analytics is not and never will be a commodity (that is, a good “which is supplied without qualitative differentiation across a market,” according to Wikipedia).

Evelson is not unique as a Business Intelligence industry thought leader who fails to understand analytics. Few BI industry analysts and thought leaders have ever actually done the work of a data analyst. They’ve written ETL code, they’ve planned and managed BI implementations, they’ve developed reports, they’ve developed BI methodologies and strategies, and they’ve learned the intricacies of BI technologies, but they’ve never actually dipped below the surface of data sensemaking. What I’m saying is that most of BI’s prominent voices have at best a vague understanding of analytics, so they’re not the people you ought to be listening to for insight and advice in this particular realm.

Only a few new experts with actual experience in analytics have raised their voices within BI circles in recent years—people like Tom Davenport and Jeanne Harris, the authors of Competing on Analytics and Analytics at Work. Their efforts are complementing statisticians and information visualization experts to raise the banner of BI’s ultimate purpose: data sensemaking. These are the voices that must be raised to a higher volume than those of the past if BI hopes to fulfill its original promise and ultimate goal—helping organizations function more intelligently by basing their decisions on evidence contained in data. The opportunity is now; the door is open. Not everyone in the BI industry, however, will walk through it.

Source perceptualedge.com

Ngành công nghiệp kinh doanh thông minh (BI) luôn thất bại để thấu hiểu và hỗ trợ khách hàng thực sự của mình. Với một vài ngoại lệ, các nhà cung cấp sản phẩm BI và các công ty tư vấn tiếp tục được làm quen với CNTT. Điều này thì thoải mái, tương thích, đối với BI và CNTT, cả hai đều có xu hướng nhìn thế giới từ góc độ kỹ thuật và công nghệ. Nhưng khách hàng thực sự của ngành công nghiệp BI là những người thực sự sử dụng các công cụ BI để biến đổi dữ liệu thành những thông tin có ý nghĩa mà họ cần để đưa ra các quyết định tốt hơn. Mặc dù một số trong số những người này làm việc trong CNTT, hầu hết không phải là kỹ sư phần mềm. Hầu hết họ không phải là các nhà công nghệ. Hầu hết là những người có công việc đòi hỏi sự hiểu biết về những gì đang xảy ra và làm thế nào họ có thể ảnh hưởng đến nó, chủ yếu là thu thập dữ liệu. Để làm được điều này, họ cần những công cụ.

Trước đây, khi ngành công nghiệp BI tập trung độc quyền xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ quyết định bằng cách phát triển các công nghệ thu nhận, cải tiến, lưu trữ và phân phối hàng loạt lượng lớn dữ liệu ở tốc độ cao, có lẽ hợp pháp là chính khi tham gia vào CNTT. Ngày nay, ngành công nghiệp BI không còn có thể ngồi thoải mái trong những căn phòng bị khóa đầy các máy chủ, thảo luận về các bit và byte với đồng nghiệp IT của họ. Hầu hết các tổ chức đã mua các giải pháp BI mà hiện tại đều biết rằng họ cần nhiều hơn cơ sở hạ tầng BI – họ cần phải hiểu được tất cả dữ liệu mà họ đang thu thập, hầu hết dữ liệu ngày nay phục vụ như nhửng mảng giấy lớn.

Business Intelligence Industry - Get to know your real Customers

Đặc điểm của ngành công nghiệp BI

Thật không may, các nhà cung cấp BI đã giúp xây dựng cơ sở hạ tầng không thể dùng chung kĩ thuật, kiến thức và bối cảnh ngày đó áp dụng vào sản xuất các công cụ truyền thông và phân tích dữ liệu. Giờ đây, họ phải chuyển từ tư duy kỹ thuật, định hướng công nghệ sang trung tâm sang định hướng thiết kế và tập trung vào con người. Họ phải đi vào lãnh thổ không quen thuộc. Nếu không, họ sẽ bị bỏ lại. Thật không may, hầu hết những nhân vật chủ chốt trong ngành công nghiệp BI vẫn chưa nhận ra điều này. Trước khi họ có thể bắt đầu thực hiện, họ phải thức dậy trước.

Tôi đã được nhắc nhở để viết những lời này khi tôi đọc một bài đăng trên blog gần đây của Boris Evelson của Forrester Research có tiêu đề “BI so với Analytics” Mặc dù tôi đã bất đồng ý kiến với Evelson một vài tháng trước khi ông cố gắng liệt kê các tính năng của ” Giải pháp dữ liệu minh họa nâng cao” mà không cần có hiểu về minh họa dữ liệu, tôi thấy mình đang hét lên” Amen “khi tôi đọc hai câu đầu tiên trong bài viết blog gần đây của ông:

Theo định nghĩa – và tin vào nó, Tôi đang đấu tranh và bảo vệ nó mỗi ngày- Môn phân tích luôn luôn và sẽ luôn luôn là một phần của BI.

Thực tế là, ít nhất theo định nghĩa. Thật không may, chỉ trong vài năm gần đây có một số nhà cung cấp quản lý để làm phân tích như một phần của BI về chức năng phân tích thực tế. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục đọc blog của Evelson, tôi nhanh chóng vấp phải tuyên bố sau: “Ngày nay, hầu hết các nhà cung cấp BI hàng đầu đều có … các chức năng phân tích tiên tiến … nên nó thực sự là một mặt hàng”. Rõ ràng Evelson và tôi vẫn có những quan điểm trái chiều.

Analytics đang được xác nhận quyền sở hữu nhưng không thực sự được hỗ trợ bởi hầu hết các nhà cung cấp BI. Điều mà hầu hết trong số họ gọi là analytics cho đến nay không phải là sự nhạy bén của dữ liệu thực sự, nó sẽ gây cười nếu nó không phải là bi thảm. Analytics không và sẽ không bao giờ là một mặt hàng (nghĩa là một mặt hàng “được cung cấp mà không có sự phân biệt về chất lượng trên thị trường”, theo Wikipedia).

Evelson không phải là nhà lãnh đạo duy nhất trong ngành công nghiệp BI thất bại khi hiểu về phân tích. Rất ít nhà phân tích ngành công nghiệp BI và các nhà lãnh đạo tư tưởng đã từng thực hiện công việc của một nhà phân tích dữ liệu. Họ đã viết mã ETL, họ đã lên kế hoạch và quản lý triển khai BI, họ đã phát triển các báo cáo, họ đã phát triển các phương pháp và chiến lược BI, và họ đã học được những sự phức tạp của công nghệ BI, nhưng họ chưa bao giờ thực sự tham gia vào việc làm sạch dữ liệu. Những gì tôi nói là hầu hết những nhà lãnh đạo BI đều có một sự hiểu biết mơ hồ về phân tích, vì vậy họ không phải là những người bạn cần phải lắng nghe để có được cái nhìn sâu sắc và lời khuyên trong lĩnh vực này.

Chỉ một vài chuyên gia mới có kinh nghiệm thực tế về phân tích đã đưa ra tiếng nói trong các vòng kết nối BI trong những năm gần đây – những người như Tom Davenport và Jeanne Harris, các tác giả của Cuộc cạnh tranh về Analytics và Analytics tại nơi làm việc. Những nỗ lực của họ là bổ sung các nhà thống kê và các chuyên gia minh họa thông tin để nâng cao ý nghĩa của mục đích cuối cùng của BI: Đây là những tiếng nói cần được vặn to lên so với những gì trong quá khứ nếu BI hy vọng sẽ hoàn thành lời hứa ban đầu và các tổ chức mục tiêu cuối cùng giúp các tổ chức hoạt động thông minh hơn bằng cách dựa trên các quyết định của họ về bằng chứng chứa trong dữ liệu. Cơ hội bây giờ là; cánh cửa mở. Tuy nhiên, không phải ai trong ngành công nghiệp BI sẽ bước qua cánh cửa đó.

Source http://www.perceptualedge.com

Leave a Reply